return to tranceaddict TranceAddict Forums Archive > Local Scene Info / Discussion / EDM Event Listings > Europe > Europe - Holland

 
brief hoogervorst inzake mediwiet (ook wel Medicinale Cannabis)
View this Thread in Original format
ZZandirt
quote:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG
Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief
Internetadres:
www.minvws.nl
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag
GMT/G 2636593
Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Evaluatie beleid medicinale cannabis
Evaluatierapport

In het VAO van 14 april jl. over verslavingszorg heb ik uw Kamer de toezegging gedaan het
beleid rond medicinale cannabis te evalueren. Ik heb daarbij aangegeven de uitkomsten van
deze evaluatie te betrekken bij mijn besluit over het toekomstige beleid ten aanzien van
medicinale cannabis. De evaluatie is inmiddels afgerond en het evaluatierapport voeg ik bij
deze brief. Alvorens nader op mijn besluit in te gaan wil ik eerst in het kort ingaan op de
uitkomsten van de evaluatie.
Uit het evaluatierapport blijkt dat de doelstellingen van het beleid dat vanaf 1998 werd
ontwikkeld – en in 2001 werd aangepast – deels wel, maar deels ook niet zijn gehaald. Het
evaluatierapport gaat uitvoerig in op de resultaten van dit beleid en op factoren die de
resultaten gunstig of nadelig beïnvloed hebben. De belangrijkste resultaten zijn:
• Medicinale cannabis van farmaceutische kwaliteit is nu ruim twee jaar verkrijgbaar
voor de behandeling van patiënten én voor wetenschappelijk onderzoek.
• De Nederlandse overheid heeft de ontwikkeling van medicinale cannabis tot een
registreerbaar geneesmiddel gestimuleerd door deze stof beschikbaar te stellen voor
onderzoek. Tot een definitief resultaat – of een resultaat dat binnen afzienbare tijd te
verwachten is – heeft dit nog niet geleid.
• De doelstelling om medicinale cannabis op een kostendekkende wijze verkrijgbaar te
maken voor patiënten is niet gehaald. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het geringe
aantal patiënten dat medicinale cannabis via de apotheek verkrijgt in verhouding tot
het eerder geraamde aantal, dat een veelvoud was van het huidige aantal.
Uit de evaluatie blijkt verder dat sinds één jaar enkele Nederlandse bedrijven activiteiten
ontplooien die als doel hebben de registratie van medicinale cannabis als geneesmiddel.
Registratie acht ik van belang omdat de tot nu toe behaalde resultaten van het beleid een
onvoldoende garantie zijn voor een duurzame beschikbaarheid van medicinale cannabis. De
balans tussen de werkzaamheid en veiligheid is bijvoorbeeld nog steeds niet bekend en
artsen zijn onder andere vanwege het ontbreken van wetenschappelijke gegevens hierover
weinig geneigd tot het voorschrijven van medicinale cannabis. Het beter documenteren van
de effecten van geneesmiddelen - of van stoffen die als zodanig toegepast worden - past in
de trend tot verbetering van de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blad2
Kenmerk
GMT/G 2636593

Verdere ontwikkeling van medicinale cannabis tot een registreerbaar product past in deze
trend en kan mogelijk een antwoord geven op de vraag naar de balans tussen werking en
veiligheid. Ik wil hier echter nadrukkelijk bij opmerken dat deze verdere ontwikkeling een
taak is van farmaceutische bedrijven en niet van de overheid.
Het bovenstaande in overweging nemend ben ik tot het volgende besluit gekomen. Het
beleid met betrekking tot medicinale cannabis zal ik nog één jaar continueren. In deze
periode geef ik farmaceutische bedrijven de gelegenheid voort te bouwen op reeds
ontwikkelde plannen voor registratie van medicinale cannabis. Uit de evaluatie blijkt dat de
plannen van de betrokken farmaceutische bedrijven thans nog te prematuur zijn om tot een
definitief oordeel te komen over de haalbaarheid van registratie. Deze (of andere) bedrijven
geef ik daarom de gelegenheid in het komende jaar een concreet plan te ontwikkelen waarin
zij duidelijk maken hoe zij de registratie willen aanpakken. Van belang hierbij zijn medische
en farmaceutische aspecten zoals preklinisch en klinisch onderzoek. De uitwerking van deze
aanpak moet in deze zelfde periode (dat wil zeggen in de loop van 2006, maar voor 1
september van dat jaar) besproken zijn met het College ter beoordeling van geneesmiddelen
op de aspecten kwaliteit en haalbaarheid. Dit is een gebruikelijke procedure en het College
heeft daar ook ervaring mee. Daarnaast moeten de plannen bedrijfsmatig goed gefundeerd
zijn en zekerheid bieden over lange termijnfinanciering. Zonder voldoende aandacht voor al
deze aspecten is een registratieprocedure – die immers meerdere jaren in beslag zal nemen -
bij voorbaat kansloos.
Een belangrijk ondersteunend argument bij mijn besluit is de suggestie van de externe leden
van de Commissie evaluatie medicinale cannabis. De Commissieleden stellen dat het
mogelijk moet zijn om binnen één jaar een plan voor registratie te ontwikkelen dat de
bovengenoemde medisch-farmaceutische, bedrijfskundige en financiële kenmerken bevat.
Een ander belangrijk argument is dat ik, door medicinale cannabis voorlopig verkrijgbaar te
laten blijven, voorkóm dat patiënten op korte termijn weer afhankelijk worden van illegale
leveranciers. Hoewel deze afhankelijkheid op termijn toch niet valt uit te sluiten, is het ook
mogelijk dat te zijner tijd concurrerende farmaceutische bedrijven erin zullen slagen cannabis
afkomstig uit andere bron te laten registreren als geneesmiddel. Er zijn ontwikkelingen op dit
terrein gaande, zoals blijkt uit de evaluatie. Zekerheid over de uitkomst van deze
ontwikkelingen kan echter niemand op dit moment geven.
Aan de hand van de kwaliteit en haalbaarheid van de door bedrijven ontwikkelde plannen zal
ik direct na de zomer van 2006 opnieuw een beslissing nemen over óf doorgaan óf stoppen
met het beleid ten aanzien van medicinale cannabis. Gedurende de komende periode blijft
medicinale cannabis beschikbaar zowel voor patiënten als voor onderzoek en ontwikkeling.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
H. Hoogervorstik zie een nieuwe protestgroep aan de horizon:stongue: :haha: :haha:

edit: voor diegenen die echt niets beters te doen hebben:
http://www.minvws.nl/images/evaluat...tcm10-78000.pdf

73 pagina's.....wie had er ookalweer een scriptie van 73 pagina's geschreven?? :D:D toeval???
Chicane
too much reading in this post..


samengevat? :cool:
ZZandirt
te weinig animo voor mediwiet. cijfertjes over gebruikers vtv te rooskleurig gebracht. (net als bij alle overheidsprojecten...)

medio 2006 wordt een besluit genomen en als het dan niet beter is dan nu (qua gebruik) dan kappen ze ermee.

in het rapport staat verder iets over hoge productiekosten door alle regulaties een controles. en dat de kwaliteit niet goed gemeten kan worden (ivm THT-datum v/d wiet) :whip:

maw: weer zo'n zinloos project van de overheid. die wiet smnaakt trouwens ook nergens naar.
jp
Laat het wietkweken maar aan de kampers over :)
CLICK TO RETURN TO TOP OF PAGE
 
Privacy Statement